Regierol Sociale Economie Westhoek

Situering

In mei 2017 werd de aanvraag vanuit de Westhoek voor de intergemeentelijke samenwerking omtrent regierol op het vlak van lokale sociale economie door Vlaams Minister Homans een eerste keer goedgekeurd (periode 2017-2019). De Westhoekgemeenten kunnen vanaf dan rekenen op ondersteuning voor de uitvoering van hun regietaak mbt de uitbouw van de lokale sociale economie, het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking met en binnen de sociale economie. Ook voor de beleidsperiode 2020-2025 werd de intergemeentelijke samenwerking Regierol Sociale Economie Westhoek opnieuw goedgekeurd en kan verder uitvoering gegeven worden aan het samenwerkingsverband.

Doelstelling

Met de regierol Sociale Economie Westhoek richten we ons op het opzetten en ondersteunen van samenwerking en partnerschappen op niveau van de Westhoek tussen alle organisaties/initiatieven die kansengroepen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstellen of begeleiden. We hanteren dus de term Sociale Economie in z’n brede betekenis, met de nadruk op sociaal.

De reden hiervoor is dat sociale economie in de eerste plaats een sociaal doel heeft tav z’n werknemers en/of tav de maatschappij:

  • tewerkstelling van kansengroepen
  • leveren van maatschappelijke diensten; ecologische en duurzame goederen.

Het ondernemen is daarbij het middel om dat doel te verwezenlijken. Men biedt goederen en diensten aan op de markt en maakt de missie dus waar binnen de reguliere markteconomie. Binnen de regierol Sociale Economie Westhoek zetten we dus in op samenwerking en partnerschappen met:

  • maatwerkbedrijven
  • arbeidszorginitiatieven
  • Lokale Diensteneconomie (LDE)
  • initiatieven voor arbeidstrajectbegeleiding van kansengroepen (Tijdelijke Werkervaring, Wijk-werken,…)

Het jaarverslag 2020 kan u steeds raadplegen.

Voor de nieuwe beleidsperiode 2020-2025 werd een nieuw actieprogramma voor de Westhoek opgemaakt, ingediend en goedgekeurd. Het volledige meerjarenprogramma kan je HIER bekijken.

Tot slot is er nog de informatieve website voor bedrijven en lokale besturen met het overzicht van aangeboden diensten van de Sociale Economiepartners uit de streek. Er zijn namelijk verschillende redenen om als bedrijf of gemeente partnerschappen aan te gaan met de sociale economische spelers uit de streek. Door samenwerking worden extra tewerkstellingskansen gecreëerd voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen er zeer lokale noden ingevuld worden, kan kwaliteit geleverd worden,… Samen bereik je dus meer en kan je komen tot innovatieve en duurzame oplossingen.

Aansturing

Er werd een stuurgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken partners die een link hebben met de sociale economie in de streek.

De stuurgroep engageert zich om:

  • het personeelslid/ de personeelsleden aan te sturen
  • het actieprogramma op te volgen, te evalueren en bij te sturen/aan te vullen volgens de specifieke noden in de regio.
  • mee na te denken over oplossingen voor signalen die aangebracht worden door betrokken partners.
  • op vraag advies geven over bepaalde evoluties op vlak van wetgeving, maatschappelijke trends,… binnen de sociale economie.

Contact

Lien De VosRegisseur Sociale Economie / Regionale Welzijnscoördinator
p/a Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
0478 49 23 81
lien.de.vos@dvvwesthoek.be