Voor de werking van Westhoekoverleg heeft de werking inzake water een tweetal aspecten.  Enerzijds gaat het om het beheer van (het waterpeil op) de waterlopen en anderzijds is er de waterzuivering.

Grensoverschrijdende studie 2012

In 2012 werd een grensoverschrijdende studie opgeleverd inzake het waterpeil van het IJzerbekken.  Deze studie concludeert dat er heel wat maatregelen aan Franse zijde van het bekken dienen te worden genomen om wateroverlast aan (Vlaamse) zijde te voorkomen.

Wateroverlast van november 2010

De wateroverlast van november ging in grote mate aan de Westhoek voorbij.  Niettemin werd in samenspraak met de VVSG nogmaals gehamerd op een aantal bestaande knelpunten voor wat betreft de afwatering van de Westhoek.

De voornaamste bezorgdheid van de Westhoek betreft de afwatering via de IJzer. Het is van belang dat er voldoende aandacht uitgaat naar het systematisch baggeren van de IJzer. De IJzer vormt voor alle andere waterbeheerders (Polders & Wateringen, Provincie en gemeenten) de buffer, samen met de winterbedden ten zuiden van de IJzer.
Er dient jaarlijks op de noodzakelijke plaatsen slib te worden verwijderd. Door dit uit te voeren in het kader van een jaarlijks onderhoudsprogramma, kan dit op een meer kosteneffeciënte manier gebeuren. (cf.overstromingen in de regio begin jaren ’90).

Een tweede knelpunt betreft de lozingscapaciteit van de IJzer bij hoogtij. Hiervoor is een pompgemaal met grote capaciteit t.h.v. de Ganzepoot (Nieuwpoort) nodig. Na de grote overstromingen van de jaren ’90 stond dit bovenaan de beleidsagenda. Kort erna werd de ganzepoot beschermd, waardoor aanpassingen niet langer mogelijk waren…

Verder van belang voor de Westhoek zijn:
1/ Er zijn reeds een aantal beperkte maatregelen genomen in het kader van een aantal interregprojecten op het grondgebied van Poperinge. Dit zou anno 2010 reeds vele ellende hebben voorkomen. Deze zaken zijn gerealiseerd op initiatief van de Stad Poperinge en de provincie, met behulp van interreg-middelen. Deze middelen dienen hier eigenlijk niet voor, maar was dit niet mogelijk geweest, dan hadden ze nog meermaals natte voeten gehad in het Poperingse.
2/ Een aantal geïsoleerde pijnpunten langs de IJzer vormen het verder voorwerp van analyse en studie door het Vlaamse Gewest. We vermoeden dat er hier oplossingen op maat zullen worden aangereikt.
3/ Ook de Westhoekgemeenten erkennen de zeer waardevolle en belangrijke rol van de provincie inzake waterbeheer. Het is van belang dat deze bevoegdheid zo veel als mogelijk bij één bestuurder terecht komt, die evenmin te ver af is voor de gemeenten…