Informatiemoment financiële meerjarenplanning 19 juni ’13

De documenten van de vorming voor financieel beheerders en leden College Burgemeester en Schepenen:

1/ de jaarrekening van de kerkfabriek – Bart Vercauteren;
Lijst met afspraken tussen de provinciegouverneur en het bisdom Brugge met betrekking tot bepaalde uitgavenposten in de rekeningen van de kerkfabrieken.
2/ voorbereiding afsprakennota met Centraal Kerkbestuur – Stephan Himpens.

Studieavond Westhoek 24 april ’13

Op 24 april organiseerde Westhoekoverleg samen met wvi een infomoment omtrent de regelgeving inzake parochiekerken.  De documenten van die avond vind je hieronder terug.

1/ Agenda;
2/ Presentatie Jan Jaspers;
3/ Presentatie Bart Vercauteren;
4/ Presentatie Niek De Roo.

Kerk zoekt toekomst

De presentaties van de studiedag van 16 januari te Leuven kunnen hier worden geraadpleegd.

Naar een toekomstvisie parochiekerken!

Op 15 juni ’12 zette de AV van het Westhoekoverleg het licht op groen voor de verdere gezamenlijke ontwikkeling van van een toekomstvisie parochiekerken. Alle 18 de Westhoekgemeenten doen hier aan mee.

In het voorjaar van 2012 werd van start gegaan met de inventarisering. Gemeenten inventariseren op basis van een vragenlijst van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) i.s.m. de kerkfabrieken voor welk patrimonium er precies een toekomstvisie dient te worden bepaald (kerken, sacristieën, kapellen, …). Deze inventaris dient te zijn opgemaakt tegen het najaar van 2012. Nog in hetzelfde najaar zullen de resultaten van deze bevraging op gemeentelijk niveau bijeen worden gebracht. Het resultaat van dit werk zal neergelegd worden in een gemeentelijke startnota ‘toekomst van de kerkgebouwen’.

In 2013 wenst Westhoekoverleg werk te maken van een traject per gemeente dat moet leiden tot de opmaak van een toekomstvisie. Hiervoor zal per gemeente een trajectgroep worden opgericht die o.l.v. een moderator een toekomstvisie voorbereidt. Het is de bedoeling een voorstel van visie klaar te hebben tegen eigen 2013, waarmee de nieuw samengestelde besturen aan de slag kunnen. Indien de samenwerking met het Bisdom voor de opmaak van de inventaris vlot verloopt, moet het vooropgestelde tijdschema haalbaar zijn.

Gezien de Westhoek een uitzonderlijke positie inneemt in Vlaanderen: samenwerking op het niveau van 18 gemeenten in een uitgesproken landelijke omgeving, kan Westhoekoverleg beroep doen op een Vlaamse toelage. Vlaanderen is in het bijzonder geïnteresseerd in innovatieve oplossingen die zullen moeten worden gegenereerd voor de toekomst van parochiekerken in kleine plattelandskernen.