Welzijn

Welzijn 2017-12-15T12:52:57+00:00

Welzijn in de Westhoek

Nieuws binnen Welzijn in de Westhoek

Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval Westhoek – 19/10/2017

Tijdens het schooljaar 2014-2015 verliet 11% van onze jongeren vroegtijdig de school. In de grotere steden loopt dat cijfer vaak op tot 20%. Dit zijn cijfers voor Vlaanderen maar hoe is de situatie in de Westhoek? Hoe groot is de ongekwalificeerde uitstroom in arrondissementen Veurne, Diksmuide en Ieper? Hoe kunnen we deze jongeren herkennen? Maar vooral welke ondersteuning kunnen we hen bieden?
De eerste antwoorden kregen een 50-tal aanwezigen te horen tijdens het Netwerkmoment Samen Tegen Schooluitval Westhoek. Alle presentaties kan u HIER terugvinden.

Na vandaag gaan we met een werkgroep verder aan de slag. U zal hier dus zeker nog van horen!

20171019_102804klein          20171019_111730klein          20171019_111807klein

Boterhammen in de Kring: Sociaal Huis Koksijde – 11/09/2017

Het begin van het nieuwe schooljaar startte voor enkele geïnteresseerde medewerkers uit de welzijns- en zorgsector met een bezoekje aan het Sociaal Huis Koksijde. Daar kregen de aanwezigen een woordje uitleg over de tool die de Sociale Dienst hanteert voor het verstrekken van financiële steun, de acties die opgezet worden om kinderarmoede te bestrijden en het impulsproject van het Sociaal Huis ‘Samen Zorgen’.
Alle presentaties en documenten kan u HIER terugvinden. De sfeerbeelden hieronder kan u aanklikken en vergroten.

20170911_124726

20170911_132027        20170911_121540        20170911_125916          20170911_144608kl

Regierol Sociale Economie Westhoek werd goedgekeurd.

De aanvraag van de intergemeentelijke samenwerking voor een subsidie voor het opnemen van de regierol op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2017-2019 werd in mei door Vlaams Minister Homans goedgekeurd. Hierdoor kunnen de Westhoekgemeenten rekenen op ondersteuning voor de uitvoering van hun regietaak met betrekking tot de uitbouw van de lokale sociale economie, het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de samenwerking met en binnen de sociale economie.

In het najaar zal een netwerkevenement georganiseerd worden om alle relevante partners verder te informeren over de acties binnen dit dossier. Het najaar zal ook dienen om het actieplan 2017-2019 dat bij het aanvraagdossier werd gevoegd verder te verfijnen. Prioriteiten zullen moeten bepaald worden en dit liefst samen met de betrokken partners zodat het een actieprogramma concrete invulling krijgt op maat van de streek. Bovendien willen wij vanuit de Westhoek specifiek nagaan hoe een link gemaakt kan worden tussen de Sociale Economie en de welzijns-en zorgsector.

Nieuws 2016

 • Boterhammen in de Kring 15/02/2016 – Hedera: de presentatie die tijdens de middag werd gegeven kan je HIER bekijken.
 • Netwerkmoment Welzijn in de Westhoek 08/03/2016: alle presentaties alsook het jaarverslag 2015 en actieprogramma 2016 kan u HIER terugvinden.
 • Boterhammen in de Kring 09/05/2016 – WM Ijzer en Zee: de presentatie vindt u HIER terug.
 • Boterhammen in de Kring 14/11/2016 – Project Drughulpverlening Westhoek: de presentatie en aanwezigheidslijst vindt u HIER terug.
 • Inspiratiesessie Lokaal Proactief Kader 01/12/2016: de presentaties vindt u HIER terug. Mocht u bijkomende vragen hebben mag u steeds contact opnemen met Samenlevingsopbouw via nancy.van.landegem@samenlevingsopbouw.be .

Nieuws 2015

 • Startmoment 24/03/2015 – presentatie Leaderstrategie en andere documenten
 • Infomoment RTH in de Westhoek voor personen met (een vermoeden van) een beperking 11/05/2015 – presentaties
 • Bijeenkomst OCMW’s met een Woonzorgcentrum 20/05/2015 – presentaties
 • Artikel ‘Welzijn in de Westhoek’ in het magazine STUUR – Jaargang 4/ april – juni 2015
 • Casusoverleg ‘de vernieuwde toegangspoort van integrale jeugdhulp en de rol van een OCMW’ 25/09/2015 – presentaties

Historiek

Welzijnsoverleg in de regio Westhoek werd tot voor 2014 voornamelijk georganiseerd binnen de twee Regionale Welzijnsraden uit de streek. De interne staatshervorming van de Vlaamse Overheid zorgde vanaf 2013 echter voor veel wijzigingen in het welzijnslandschap. Als gevolg daarvan was er onder meer een stopzetting van de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Regionale Welzijnsraden in het kader van ‘Regionaal Welzijnsoverleg’.

Het Westhoekoverleg, het OCMW-voorzittersoverleg en de Regionale Welzijnsraden concludeerden toen dat de bestaande structuren misschien wel achterhaald waren, maar dat de maatschappelijke uitdagingen op vlak van sociaal beleid brandend actueel zijn.

Een groep kernpartners – van gemandateerden uit het ruime welzijnswerkveld – kreeg het mandaat van het OCMW-voorzittersoverleg van de Westhoek het traject naar een Regionale Welzijnsinzet op niveau van de Westhoek te bewandelen. Het werd een zoektocht naar een manier om in de toekomst op structurele wijze intergemeentelijk en intersectoraal  samen te werken aan sociaal beleid in de regio Westhoek.

Zo werd een nieuw hoofdstuk ‘Welzijn in de Westhoek’ geschreven. Hierbij wordt er gekozen voor de Westhoek als schaalniveau. Bovendien spreken we over een intergemeentelijke en intersectorale samenwerking op vlak van Welzijn. Het Westhoekoverleg was dus meteen de meest aangewezen partner om dit nieuwe verhaal in onder te brengen.

Verbinden is het kernwoord, krachten bundelen en uitdagingen integraal aanpakken de ambitie.

Welzijn in de Westhoek

Welzijn in de Westhoek is dus een samenwerkingsverband tussen publieke en private welzijns- en zorgactoren uit de Westhoek die via intergemeentelijke en intersectorale samenwerking de missie heeft om:
een voldoende, kwalitatief en toegankelijk welzijns- en zorgaanbod te garanderen voor alle burgers van de Westhoek via het:

 • welzijnsplatform: het forum van de vertegenwoordigers uit de publieke en private welzijns- en zorgsectoren van de Westhoek
 • Regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018: concreet regionaal actiepuntenprogramma om de doelstelling te realiseren, opgemaakt rond 3 kapstokthema’s: kansarmoede, vermaatschappelijking van de zorg en vervoersarmoede en toegankelijkheid van de dienstverlening.

Regionaal Sociaal Actieprogramma 2015-2018

Het Regionaal Sociaal Actieprogramma focust op 2 luiken:

 1. Het eerste luik betreft alles wat wordt verstaan onder netwerkvorming en kennisdeling tussen de publieke en private welzijnssector.
 2. Het tweede luik omvat de concrete uit te voeren actiepunten die samen met de welzijnssector van de Westhoek werden opgemaakt.

Naast dit ‘meerjarenplan’ wordt er elk jaar een jaaractieprogramma opgemaakt. Dit document bestaat uit een selectie van actiepunten die voor dat kalenderjaar als prioritair naar voor worden geschoven. Het jaaractieplan voor 2017 kan u raadplegen. Ook het jaarverslag van 2016 is voor u beschikbaar.

Welzijnsplatform op niveau van de Westhoek

Het Welzijnsplatform is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de verschillende publieke en private  welzijns- en zorgsectoren uit de Westhoek die officieel toegetreden zijn.

De opdrachten die worden toegewezen aan dit platform:

 • Kennisdeling/kennisoverdracht en samenwerking over de diverse welzijns- en zorgsectoren heen.
 • Volgens de eigen mogelijkheden mee uitvoering geven aan het Regionaal Sociaal Actieprogramma.
 • Het verbinden van welzijnsbeleid met andere beleidsterreinen. Onderlinge samenhang zoeken tussen de economische, fysieke en sociale invalshoek.
 • Belangenverdediging naar hogere overheden en plattelands- en kustvoetnoten plaatsen bij regelgeving.
 • Afstemming tussen Vlaams, provinciaal, regionaal en lokaal welzijnsbeleid.

Werking

Een voltijdse regionale welzijnscoördinator spitst zich toe op dit nieuwe welzijnsverhaal. De stuurgroep is het aansturende orgaan van Welzijn in de Westhoek met als belangrijkste opdrachten de aansturing en opvolging van de regionale welzijnscoördinator bij de uitvoering van haar opdrachten; het opvolgen, evalueren, bijsturen van het Regionaal Sociaal Actieprogramma en het mee zoeken naar oplossingen voor signalen die aangebracht worden door de partners van het welzijnsplatform.

Lien De Vos
Regionale Welzijnscoördinator – welzijnsplatform@westhoekoverleg.be

p/a Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
T. 051 51 94 35 – 0478 49 23 81