Verkenning strategische keuzes voor de Westhoek via “Service Design Landelijke Mobiliteit”

logopartnersbis

Op 1 januari 2015 werd het mobiliteitsvraagstuk van de Westhoek in opdracht van De Lijn, Fietsberaad, Agentschap Ondernemen en Westhoekoverleg (i.s.m. Resoc) bekeken vanuit een Service Design Benadering.  Centrale vraagstelling was: “Hoe kunnen de mensen, die wonen in de Westhoek, zich verplaatsen binnen een aanvaardbare tijdspanne?”

Service Design is een proces om goede (gebruikers)ervaringen te creëren en bestaande ervaringen te verbeteren. Deze ontwerpdiscipline zet vernieuwende, participatieve methodieken in om waardevolle diensten te ontwerpen en bestaande diensten te optimaliseren. Hierbij staat de gebruiker telkens centraal.

De resultaten van deze oefening bestaan enerzijds uit een beleidsaanbeveling voor alle betrokken beleidsniveaus (lokaal – Vlaamse / Federaal) en anderzijds uit een aantal pilootuitvoeringen van de voorgestelde concepten.  Deze resultaten zijn terug te vinden in volgende einddocumenten:
1/ Eindverslag traject;
2/ Beleidsaanbeveling.

Op 7 juni 2016 werden de resultaten van het traject ook toegelicht op het fietscongres van Fietsberaad.

Invoering KM heffing – Gevolgen voor de Westhoek?

Vanaf 1 april 2016 kan én zal er een kilometerheffing worden ingevoerd in de drie gewesten van België.  De kilometerheffing is voorzien voor alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton.

De kilometerheffing vervangt het eurovignet en de verkeersbelasting wordt verlaagd. Voor de kleinste vrachtwagens wordt de verkeersbelasting zelfs afgeschaft.  Binnenlandse transporteurs zullen de kilometerheffing mogen aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Er zal ook een (tweede) proefproject rond kilometerheffing voor personenwagens worden opgezet. De intentie is om ook voor personenwagens een kilometerheffing in te voeren, samen met een hervorming van de verkeersbelastingen. Dit is echter een lange termijnvisie.

De heffing zal gelden op alle snelwegen en een aantal grote gewestwegen. De gebieden rond de zeehavens worden vrijgesteld.

Voor de regio Westhoek werden volgende wegen geselecteerd:
–              E40
–              N8  (vanaf N34 Koksijde tot N38 te Ieper)
–              N8 (Ieper – Menen – Kortrijk)
–              N8 (doorheen Ieper ) – Volgens decreet werd de volledige N8 geselecteerd van Brussel tot Koksijde. Dus ook de route doorheen Ieper-centrum.
–              A19

Voor de Westhoek wordt gevreesd dat de invoering van de heffing meer sluipverkeer zal genereren op parallele wegen.  Tevens zullen gemeenten verplicht zijn de heffing te betalen voor eigen voertuigen.

Integrale dossier

Projectontwikkeling om de mobiliteitsvisie op het terrein te realiseren

Naar aanleiding van de opmaak van de mobiliteitsvisie van de Westhoek, werd door Westhoekoverleg en wvi in tandem op zoek gegaan naar extra middelen om deze visie gerealiseerd te krijgen in de streek.  Sinds het najaar van 2013 werden diverse pistes ontwikkeld.

  • in het kader van Interreg Vb – Noordwest Europa onder de noemer ‘smart’: ‘sustainable mobility and rural transport’.  Dit transnationaal project werd – onder een nieuwe naam SEPRUMO: Strategic European Plan for Sustainable low carbon Rural Mobility – voor een eerste keer op 18 mei 2015 ingediend door de Duitse leadpartner uit Nord Hessen: klik hier voor het applicatieformulier.  Het projectidee werd niet weerhouden.
  •  Parallel werd met de Noord-Franse partners gewerkt aan een tweede project om in te dienen in het programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (Interreg Va).  De ‘Agence d’Urbanisme’ (AGUR) van Duinkerke nam hier het voortouw.  De Lijn West-Vlaanderen zit mee aan tafel.  Uiteindelijk werd het project ‘transmobil’ ingediend m.b.v. de Provincie West-Vlaanderen.

De stad Ieper zet alvast een belangrijke stap in de realisatie van deze visie door met eigen middelen van start te gaan met een autodeelsysteem ‘Cambio’ in de binnenstad.  Op deze manier is Ieper pionier in de Westhoek in het realiseren van de zgn. ‘nieuwe mobiliteit’.

Standpunt Westhoekoverleg / Resoc.

Standpunt Westhoekoverleg – 2013 / Vision stratégique Westhoekoverleg – 2013
Anno 2013 maakte Westhoekoverleg met begeleiding van wvi werk van een eigen standpunt omtrent de toekomstige ontwikkeling van mobiliteit in de regio.  Het standpunt werd voorbereid door het stedenoverleg (Diksmuide, Ieper, Koksijde, Poperinge en Veurne) in de schoot van Westhoekoverleg en bekrachtigd door de algemene vergadering van Westhoekoverleg.  In het standpunt wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer en de mogelijkheden van de zgn. nieuwe mobiliteit (fietsmobiliteit, autodelen, …).
presentatie WH-visie mobiliteit

mobiliteitsvisie_WH

Standpunt Westhoekoverleg n.a.v. besparingsvoorstellen De Lijn – 16/03/2012.
In 2012 reageerde Westhoekoverleg gezamenlijk t.a.v. De Lijn en de Vlaamse overheid n.a.v. de besparingsinspanningen die toen werden naar voor geschoven.  Door deze gezamenlijke reactie slaagde Westhoekoverleg erin een aantal vooropgestelde besparingen terug te schroeven, alhoewel niet kon worden vermeden dat het totale aanbod verder achteruitging.

Standpunt Westhoekoverleg / Resoc Westhoek – 2008
Met de stuurgroep mobiliteit volgt het Westhoekoverleg de beleidsactualiteit op. Verder bereid de stuurgroep ook de standpunten voor die door het Westhoekoverleg worden ingenomen ter behartiging van de belangen van de Westhoek als plattelandsregio. Zo maakte deze stuurgroep reeds in 2008 een eisenbundel op t.a.v. De Lijn (West-Vlaanderen). Deze eisenbundel werd zowel door het Westhoekoverleg als door Resoc Westhoek onderschreven.